Документи

 Додано 06.09.2021 р.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Комунальний заклад "Рубанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів"

Немирівської міської ради Вінницької області

22831 вул. Центральна 42, с.Рубань, Вінницький (Немирівський) район, Вінницька область,

 

Станом на 05.09.2021 р.

Соціальний паспорт КЗ "Рубанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів"

Немирівської міської ради Вінницької області

станом на 05.09.2021 року

 

Кількість здобувачів освіти

з них дівчат

з них:

Малозабезпечені

Багатодітні

Діти з ООП (всього  по ЗО, які мають офіційне підтвердження)**

з них діти з ООП, які перебувають на інклюзивному навчанні

Діти з інвалідністю***

Діти (інваліди, ООП)  для яких організовано педагогічний патронаж (індивідуальне навчання)

Діти-сироти

Діти, позбавлені батьківського піклування

Діти усиновлені/прийомні/ДБСТ

Діти учасників ООС

Діти, батьки яких загинули під час ООС

Діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків

Діти, вимушені переселенці Луганська обл., Донецька обл., АР Крим (необхідне вказати)

Діти ромської національності

Діти з сімей СЖО/облік ССД

Діти, постраждалі від насильства в сім’ї

Діти, схильні до бродяжництва, жебрацтва

Діти з сімей, постраждалі від торгівлі людьми

Діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

Діти, що скоїли правопорушення

Діти  на обліку в ювенальній превенції

Діти на внутрішньо шкільному обліку

Діти з адиктивною поведінкою

Діти  що систематично порушують  дисципліну, конфлікт з учнями , вчителями

Неповна сім’я

Повна сім’я

К-ть сімей

К-ть дітей

К-ть сімей

К-ть дітей

Дошк.

гр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-4 кл.

16

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

9

-

-

1

3

5-9 кл.

24

11

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

20

1

3

1

3

10-11 кл.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього*

40

17

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

29

1

3

2

6

 

 

 

 

 Додано 28.01.2020 року

ПОЛОЖЕННЯ

 Рубанської ЗОШ І – ІІІ ст.

Немирівської районної ради,

Вінницької області

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЯКОСТІ ОСВІТИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти (далі – внутрішня система забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю Рубанської ЗОШ І – ІІІ ст. Немирівської районної ради, Вінницької області. Вона має гарантувати якість освітньої діяльності школи і забезпечувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.

2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Рубанській ЗОШ І – ІІІ ст. Немирівської районної ради, Вінницької області розроблено на підставі статті 41 ч.2 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року №2145 – VІІІ та Закону України «Про загальну середню освіту» від 28.092017 року №2145 – 19 і передбачає здійснення таких процедур і заходів:

·        визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти;

·        здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

·        забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

·        забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

·        забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом:

·        забезпечення публічності інформації про освітні програми;

·        забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників Школи і здобувачів освіти;

·        інші процедури і заходи.

3. Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників освітнього закладу.

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає:

·        наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально – методичних тощо);

·        організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки та освіти;

·        контроль освітньої діяльності у закладі та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях.

4. Внутрішня система забезпечення якості освіти спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу.

 

ІІ. ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти базується на таких принципах:

·        урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, здобувачів освіти, вчителів та допоміжного персоналу;

·        компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;

·        упровадження продуктивного навчання, що грунтується на інтеграції навчальної та науково – дослідної діяльності;

·        практичної спрямованості освітнього процесу;

·        сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищення рівня якості освіти в закладі;

·        активної участі усіх працівників у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

2.2. Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти повинна бути об'єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.

 

ІІІ. МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

1.     Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та здобувачів освіти із забезпеченням якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності.

Стандарти загальної середньої освіти для кожного освітнього рівня розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки. Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти (стандарту) загальні й застосовуються  в усіх структурних підрозділах.

2.     На підставі Міністерських програм освітній заклад розробляє освітню програму. Освітня програма є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Освітню програму затверджує директор і погоджує педагогічна рада закладу.

 

ІV. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1.     Школа регулярно контролює й оцінює показники, пов'язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи систему контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідальність встановленим вимогам.

2.     Внутрішня система моніторингу рівня знань учнів діє відповідно до нормативних документів закладу:

·        Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти;

·        Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки.

Система оцінювання знань учнів включає поточний, тематичний, семестровий контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти.

Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація учнів – це форма контролю відповідальності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів та професійно – технічних навчальних закладів, що надають повну  загальну середню освіту, державним вимогам.

Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається порядком проведення  зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Показники:

·        рівень успішності;

·        кількість переможців всеукраїнських і міжнародних предметних олімпіад;

·         кількість переможців творчих та інтелектуальних конкурсів;

·        результативність працевлаштування випускників;

·        рейтинг школи у районі.

V. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів.

2. Школа забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів» із збереженням середньої заробітної плати.

3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом – графіком, який погоджується педагогічною радою закладу.

4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами: курси, семінари, семінари – практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо.

5. Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічного складу в освітньому закладі передбачено:

·        розширення зв'язків  методичних об'єднань з колегами інших загальноосвітніх закладів району, області, України;

·        посилення роботи з молодими вчителями, запровадження обов'язкової 3 – річної програми школи молодого вчителя, які залучаються до педагогічної роботи вперше;

·        підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів.

VІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.     Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об'єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності.

2.     Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов'язків та індивідуальної участі в освітньому процесі.

3.     Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників: навчальну, виховну, організаційну та науково – методичну діяльність.

VІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1.     Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої освіти в закладі відповідає основним санітарно – технічним вимогам.

2.     В освітньому закладі є адміністративні кабінети, навчальні кабінети, комп'ютерний клас, інтерактивний клас, бібліотека, харчоблок, спортивна зала та навчальна майстерня. Приміщення закладу відповідає паспортним даним і санітарно – гігієнічним нормам. Використовується упродовж навчального року з повним навантаженням, утримується в належному стані.

3.     Навчальні кабінети відповідають своїм призначенням санітарно – гігієнічним нормам, обладнані технічними засобами навчання.

4.     Матеріально – технічна база повністю пристосована для освітнього процесу.

5.     У закладі створено умови для доступу учнів до Інтернету.

6.     Класні керівники  допомагають учням у реалізації заходів із соціальної адаптації.

7.     Органи учнівського самоврядування виходять з пропозиціями до керівництва щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності школи.

VІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

У  Рубанській ЗОШ І – ІІІ ст. здійснюється збір, узагальнення, аналіз та використання відповідної інформації для ефективного управління освітнім процесом. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти сприяють електронна система збирання й аналізу інформації та системи електронного документообігу. У закладі встановлена програма «КУРС: Школа».

У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітнього процесу та освітньої діяльності:

·        статистична інформація форм ЗНЗ – 1, 1 – ЗСО, 83 – РВК;

·        інформаційна база про якість освітнього процесу на рівні різних класів;

·        інформаційна база про результати державної підсумкової атестації в співставленні з річними показниками;

·        інформаційна база про результати зовнішнього незалежного оцінювання в співставленні з річними показниками.

ІX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ

1.     Публічність інформації про діяльність освітнього закладу забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145 – VІІІ та Закону України «Про загальну середню освіту» від 28.09.2017 року № 2145 – 19.

2.     На офіційному сайті школи розміщується інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню, а саме:

·        нормативна база;

·        Статут школи;

·        колективний договір;

·        правила внутрішнього розпорядку;

·        наскрізна освітня програма;

·        інформація про кадровий склад педагогічних працівників;

·        кошторис на поточний рік та зміни до нього;

·        звіт про використання та надходження коштів;

·        штатний розпис на поточний рік;

·        щорічний звіт директора школи.

Х. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

1. Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої освіти. Особи, які навчаються у закладі, зі свого боку, зобов'язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності та досягати відповідного рівня результатів навчання.

2. Адміністрація закладу визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

3. Основними завданнями запобігання академічного плагіату в школі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах школи.

 

ХІ. САМООЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Для забезпечення дієвості внутрішньої системи забезпечення якості, діяльність структурних підрозділів спрямована на:

1.     Удосконалення наявної інформаційної системи структурних підрозділів шляхом відстеження динаміки процесів у часі та в розрізі навчальних програм;

2.     Запровадження процедури щорічного самооцінювання ефективності діяльності методичних об'єднань вчителів – предметників (реалізація визначених планів і встановлених завдань, виконання навчальної функції та впливу зовнішніх чинників, зміни у сфері освіти, пріоритетні напрямки розвитку освітньої галузі тощо).

3.     Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.

4.     Забезпечення подальшої практики публічної звітності школи про діяльність.

5.     Створення загальношкільної інформаційної системи моніторингу якості, характеризуючи:

·        досягнення учнів та показники їхньої успішності;

·        результати працевлаштування випускників школи;

·        якісний склад та ефективність роботи вчителів;

 

·        наявні навчальні та матеріальні ресурси.

 Додано 28.08.2019

Тематика педагогічних рад на 2019-2020 н. р. 

Засідання №1         30.08.2019 р.

1. Про підсумки роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік та завдання на 2018 -2019 н.р., спрямовані на забезпечення якісної освіти.

2. Аналіз готовності школи до впровадження  концепції  Нової української школи  на 2019 – 2020 н.р.

3. Затвердження режиму роботи школи,  навчального та виховного плану  роботи школи.

4. Про організований початок навчального року.

5. Про особливості оцінювання учнів 2 класу.

6.Про запобігання дитячого травматизму під час НВП та в побуті.

7.Стан забезпечення учнів підручниками та робота шкільної бібліотеки.

8.Вибори членів Ради школи від педагогічного колективу на 2019 -2020 н.р.

9.Про працевлаштування випускників 2019 -2020 н.р.

10.Про організацію харчування учнів у 2019 -2020 н.р.

11. Про доцільність навчальних екскурсій та практики.

 

Засідання №2        17.10.2019 р.

1. Педрада-семінар «Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його джерелом якісної і натхненної праці учнів, школою самостійності і творчості». ( всі учителі)

2. Про рівень готовності та адаптації учнів 1 та 5 класів до навчання (петренко Г. А., Зозуля Г. М.)

 

3. Роль учнівського самоврядування в житті нашого навчального закладу як реальної виховної сили в умовах демократизації школи. (Семененко Л. Г.)

4. Про стан відвідування учнями навчальних занять. (Класні керівники)

5. Визначення претендентів на свідоцтво з відзнакою. (Собчук Л. В.)

 

Засідання №3        09.01.2020 р.

1. Проектна діяльність учнів - як одна з форм самостійної творчої роботи, при якій набуваються або актуалізуються знання, відпрацьовуються й демонструються практичні навички. (Собчук Л. В.)

2. Про стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм з інформатики.

3. Створення в навчальному закладі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей на основі розробки та поетапного впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання. (Чега О. М.)

 4. Звіт роботи вчителів які атестуються. (Собчук І. А.)

 

Засідання №4       19.03.2020 р.

1. Про стан реалізації науково-методичної проблеми закладу. (керівники МО)

2. Про національно-патріотичне виховання.

3. Про результати атестації педагогічних працівників у 2019 -2020 н.р.

4. Вибір предмету на ДПА учнів 9 класу та оформлення документів ДПА.

 

Засідання №5     29.05.2020 р.

1. Про підсумки ДПА учнів 4 класу.

2. Про підсумки навчальних досягнень та переведення учнів 1- 4, 5-8,  10 класів до наступного класу.

3. Про нагородження Похвальним листом учнів 2-8, 10 класів.

4. Про звільнення учнів 4,  9 класів  від ДПА.

 

Засідання №6    10.06.2020 р.

1. Про результати ДПА у 9 класі.

2. Про видачу свідоцтв про базову середню освіту  з відзнакою.

3. Про випуск учнів 9 класу зі школи.

4. Про результати ДПА учнів 11 класу.

5. Про випуск учнів 11 класу зі школи.

 

 Додано 28.02.2019

Соціальний паспорт  Рубанської ЗОШ І-ІІІ ст. станом на 22.01.2019 року

Рубанської ЗОШ І-ІІІ ст.

Всього учнів навчаються в 1-11 класах

Категорія складної життєвої ситуації

Сім'я

К-ть дітей, які виховуються

К-ть багатодітних сімей

К-ть дітей з багатодітних сімей

 

Інвалідність дітей

Інвалідність батьків

Важковиховуваність дитини, девіантність

повна

неповна

батьками

опікунами

63

2

2

2

50

13

63

-

10

12

 

Інформація про охоплення дітей гуртковою роботою Рубанської ЗОШ І-ІІІ ст.  у  2018-2019 н.р 

Клас

технічні

формування здорового способу життя

Всього 

к-сть гуртк.

к-сть дітей

к-сть гуртк.

к-сть дітей

к-сть гуртк.

к-сть дітей

6 – 10

1

16

1

17

2

33

1.     Переселенців -

2.     Учнів, батьки які приймають участь у АТО - 1

3.     Інвалідів - 2

4.     Сиріт -

5.     Позбавлених батьківської опіки -

6.     Малозабезпечені -

 

Директор школи                      _________________      В.А.Головенько

 

 

 Додано 26.02.2019 року

 ЗАТВЕРДЖЕНО

ДИРЕКТОР ШКОЛИ 

В.А. Головенько  

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Назва заходу

Учасники  

Період виконання

1

Заняття «Протидія боулінгу в дитячому середовищі»

 5 – 7 класи

Січень

2

Поради «Як допомогти дітям упоратися з боулінгом»

1 – 11 класи

Протягом року

3

Години спілкування на тему: «Кібербулінг»

9 – 11 класи

Протягом року

4

Круглий стіл  «Поговоримо про боулінг та кібербулінг»

Батьки учнів школи

Грудень – травень

5

Круглий стіл «Безпечна школа. Маски боулінгу»

Педагогічний колектив

Березень

6

Тренінгові заняття «Профілактика боулінгу в учнівському середовищі»

1 – 11 класи

Протягом року

7

Перегляд відеороликів на тему: «Булінг»

1 – 11 класи

Протягом року

8

Консультативний пункт «Скринька довіри»

1 – 11 класи

Постійно

 

 Додано 09.11.2018

Рубанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Немирівської районної ради Вінницької області

вул.Центральна 42, с. Рубань, Немирівський район, Вінницька область, 22831,  тел. 3-57-45

ruban.shkola@ukr.net

План заходів Рубанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

щодо покращення результатів ЗНО-2019

№ з/п

Назва закладу загальної середньої освіти

Захід, запланований у закладі ЗСО

Дата/терміни проведення заходу

Очікувані результати від заходу

Адреса сайту закладу

та дата розміщення на ньому плану

1

Рубанська ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Консультації з предметів:

- українська мова;

- історія України;

- географія.

 

 

 

Четвер, 14.45

Четвер, 13.50

П’ятниця, 14.45

 

Узагальнення і закріплення навчального матеріалу

 

 

rbn.nedu.vn.ua

2

On-line тестування з предметів, які вибрані на ЗНО.

 

Протягом року

Виявлення учнем помилок з цієї чи іншої теми і усунення їх шляхом повторення

3

Регулярне тестування, як елемент уроку.

Протягом року

Розвиток навичок роботи з тестами.

4

 

 

Участь у позакласних заходах, а саме: вікторинах, брейн-рингах, заочних подорожах по карті.

Протягом року

Розвиток творчих здібностей при опрацюванні незнайомих завдань і вправ

 

       Директор школи:                                  В. А. Головенько

 

Додано 18.10.2018 р.

 Освітня програма Рубанської ЗОШ І - ІІІ ступенів

 Розділ 1

Призначення школи та засіб її реалізації

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти: - початкова освіта - тривалістю чотири роки;

-         базова середня освіта - тривалістю п’ять років;

-         середня освіта - тривалістю три роки.

Розділ 2

Опис ’’моделі" випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи - це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник - це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

                    випускник школи добре проінформована особистість;

                    прагне до самоосвіти та вдосконалення;

                    готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;

                    є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

                    свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

                    мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює

загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє. 

Розділ З

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.   Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

 

3.  Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6.   Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.     Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.     Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

 

 

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Освітня програма Рубанської ЗОШ І-ІІІ ступенів  складена на  2018-2019 н. р. на основі наказів МОН України №268 від 21.03.2018 р. «Про затвердження типових освітніх  та навчальних програм  для 1-х та 2-х класів закладів загальної середньої освіти»; №405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»; №406 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»; №407 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»; №408 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

При складанні типової освітньої програми школи були враховані Закон України «Про освіту ст. 64», Державний стандарт постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти та рішення колегії Міністерства освіти та науки України» (протокол №2/2-2 від.22.02.2018 р.); Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392; Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. №24; Державного стандарту початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462.

Програма початкової освіти.

Перший клас початкової школи працює за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Шияна Р. Б. Години  розподілені так.

Навчальні предмети

1 клас

Українська мова

5

Англійська  мова

2

Математика

3

Я досліджую світ

7

Мистецтво

2

Фізична культура

3

Всього

22

Додаткові години на предмети інваріантної складової та індивідуальні консультації

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин

23

Година інваріантної складової використана на українську мову.

Типова освітня програма для 2-4 класів (далі - Типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Типова освітня програма визначає: загальний обсяг навчального навантаження, очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативна складова у 3 класі навчальних планів використовується на українську мову.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Години у 2,3 класах розподілені так:

Освітні галузі

Навчальні предмети

2 клас

3 клас

Мови і  літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

Англійська  мова

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

Мистецтво

Музичне мист.

1

1

Образотворче мист.

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоровя і фізична культура

Основи здоровя

1

1

Фізична культура

3

3

Всього

20+3

21+3

Додаткові години на предмети інваріантної складової та індивідуальні консультації

-

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

23

Сумарна кількість навчальних годин

23

25

 

4 клас працює за індивідуальним навчальним планом

№з/п

Предмет

Години базового компон.

На 1 учня на тиждень на І семестр

На 1 учня на тиждень на ІІ семестр

На 1 учня на І семестр

На 1 учня на ІІ семестр

1.

Українська мова

4/3

1

0,5

16

9

2.

Літературне читання

3/4

0,5

0,9

8

17

3.

Англійська мова

2

0,5

0,5

8

9

4.

Математика

4

0,9

1

15

18

5.

Природознавство

2

0,4

0,4

6

7

6.

Я у світі

1

0,2

0,2

3

4

7.

Музичне мистецтво

1

0,2

0,2

3

3

8.

Образотворче мистецтво

1

0,2

0,2

3

3

9.

Трудове навчання

1

0,2

0,2

3

4

10.

Фізична культура

3

0,5

0,5

8

9

11.

Основи здоров’я

1

0,2

0,2

3

3

12.

Інформатика

1

0,2

0,2

4

4

 

Типова освітня програма для школи ІІ ступеня визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Освітня програма буде реалізовуватись через типові навчальні плани 5 клас (індивідуальна форма навчання)

№з/п

Предмет

Години базового компон.

На 1 учня на тиждень на І семестр

На 1 учня на І семестр

На 1 учня на ІІ семестр

1

Українська мова

3,5

0,875

14

17

2

Українська література

2

0,5

8

10

3

Англійська мова

3

0,75

12

14

4

Російська мова

2

0,5

8

10

5

Зарубіжна література

2

0,5

8

10

6

Історія України

1

0,25

4

5

7

Музичне мистецтво

1

0,25

4

5

8

Образотворче мистецтво

1

0,25

4

5

9

Математика

4

1

16

19

10

Природознавство

2

0,5

8

10

11

Трудове навчання

2

0,5

8

10

12

Інформатика

1

0,25

4

5

13

Основи здоров’я

1

0,25

4

5

14

Фізична культура

3

0,75

12

14

 

Всього

28,5

8

16 робочих тижнів

19 робочих тижнів

 

 

 

 

 

 

6, 7, 8 класи:

Предмети

6 клас

7 клас

8 клас

Українська мова

3,5

2,5

2

Українська література

2

2

2

Іноземна мова

2

2

2

Російська мова

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Історія України

1

1

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

Мистецтво

-

-

1

Математика

4

-

-

Алгебра

-

2

2

Геометрія

-

2

2

Природознавство

-

-

-

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

Фізика

-

2

2

Хімія

-

1,5

2

Трудове навчання

2

1

1

Інформатика

1

1

2

Основи здоровя

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

27,5+3

29+3

29,5+3

Додаткові години на предмети інваріантної складової та індивідуальні консультації

-

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

30

30,5

31,5

Сумарна кількість навчальних годин

30,5

32

32,5

 

9 клас (індивідуальна форма навчання) :

№ з/п

Предмети

Години базового компонента

На 1 учня на тиждень

На 1 учня на І семестр

На 1 учня на ІІ семестр

1.  

Українська мова

2

0,47

7

9

2.  

Українська література

2

0,46

7

9

3.  

Іноземна мова

2

0,47

8

9

4.  

Російська мова

2

0,46

7

9

5.  

Зарубіжна  література

2

0,47

8

9

6.  

Історія України

1,5

0,35

6

7

7.  

Всесвітня історія

1

0,23

4

5

8.  

Правознавство

1

0,24

4

5

9.  

Мистецтво

1

0,24

4

5

10.                        

Алгебра

2

0,47

7

9

11.                        

Геометрія

2

0,46

7

9

12.                        

Біологія

2

0,5

8

8

13.                        

Географія

1,5

0,35

6

6

14.                        

Фізика

3

0,7

11

13

15.                        

Хімія

2

0,5

8

8

16.                        

Трудове навч.

1

0,23

4

5

17.                        

Інформатика

2

0,46

7

9

18.                        

Основи здор.

1

0,24

4

5

19.                        

Фізична культура

3

0,7

11

13

 

Разом

34

8

16 роб. тижнів

19 роб. тижнів

9 клас (індивідуальна форма навчання на дому) :

№ з/п

Предмети

На 1 учня на тиждень

На 1 учня на І семестр

На 1 учня на ІІ семестр

1

Українська мова

1

16

19

2

Українська література

1

16

19

3

Іноземна мова

1

16

19

4

Російська мова

0,5

8

10

5

Зарубіжна література

1

16

19

6

Історія України

0,5

8

10

7

Всесвітня історія

0,5

8

10

8

Мистецтво

0,5

8

10

9

Алгебра

0,5

8

10

10

Геометрія

0,5

8

10

11

Біологія

1

16

19

12

Географія

1

16

19

13

Фізика

1

16

19

14

Хімія

1

16

19

15

Трудове навч.

1

16

19

16

Інформатика

1

16

19

17

Основи здор.

0,5

8

10

 

Разом

14

16 робочих тижнів

19 робочих тижнів

 Типова освітня програма старшої школи 

Типова освітня програма для 10 класу (індивідуальна форма навчання) розроблена на основі Типової  освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». Типова освітня програма визначає: загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів. Вибірково-обов’язкові  предмети «Інформатика», «Технології» будуть вивчатися по 1,5 години на тиждень. Години Типового навчального плану розподілені так:

№ з/п

Предмети

Години базового компонента

На 1 учня на тиждень

На 1 учня

 на І семестр

 

На 1 учня

 на ІІ семестр

 

1.  

Українська мова

2

0,5

8

10

2.  

Українська література

2

0,5

8

10

3.  

Іноземна мова

2

0,5

8

10

4.  

Зарубіжна  література

1

0,25

4

5

5.  

Історія України

1,5

0,375

6

8

6.  

Всесвітня історія

1

0,25

4

5

7.  

Громад. освіта

2

0,5

8

10

8.  

Математика

3

0,75

12

15

9.  

Біологія і екологія

2

0,5

8

10

10.                        

Географія

1,5

0,375

6

8

11.                        

Фізика і астрономія

3

0,75

12

15

12.                        

Хімія

1,5

0,375

6

8

13.                        

Фізична культура

3

0,75

12

15

14.                        

Технології

1,5

0,375

6

8

15.                        

Інформатика

1,5

0,375

6

8

16.                        

Захист Вітчизни

1,5

0,375

6

8

 

Разом

30

 

16 роб. тижнів

19 роб. тижнів

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Та наскрізні лінії:

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

11 клас (індивідуальна форма навчання) працює за академічним рівнем, години навчального плану розподілені так:

№ з/п

Предмети

11 клас

1.      

Українська мова

2

2.      

Українська література

2

3.      

Іноземна мова

3,5

4.      

Зарубіжна  література

2

5.      

Історія України

1,5

6.      

Всесвітня історія

1

7.      

Економіка

1

8.      

Людина і світ

0,5

9.      

Художня культура

0,5

10.                        

Алгебра

3

11.                        

Геометрія

2

12.                        

Астрономія

0,5

13.                        

Біологія

1,5

14.                        

Фізика

3

15.                        

Хімія

2

16.                        

Екологія

0,5

17.                        

Технології

1

18.                        

Інформатика

2

19.                        

Фізична культура

2

20.                        

Захист Вітчизни

1,5

 

Разом

33

 

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування
в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини - основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки- «суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно- комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями.

  

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО. 

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2018/2019 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частішії, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника.

Розділ 8

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ XII) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2018 року та закінчується не пізніше 1 липня 2018 року. Орієнтовна структура навчального року: І семестр - з 01.09.2018 по  29.12.2018;  II семестр - з 14.01.2019 по 24.05.2019.

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули - з 29.10.2018 по 02.11.2018; зимові канікули - з 31.12.2018 по 13.01.2019; весняні канікули - з 25.03.2019  по 31.03.2019.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 24 травня 2019 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються з відділом освіти Немирівської міської ради.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів - остання декада травня 2019 року; для 9-х класів - календарний тиждень після закінчення навчального року.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними - субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 800 до 1530 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводяться одна велика перерва 25 хвилин: з 1135 до1200.

Додано 13.06.2018 р.

Звіт директора Рубанської ЗОШ І-ІІІ ступенів про роботу школи  у 2017-2018 навчальному році

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи та наказу МОН України № 55 від 28.01.2005р. щорічно по завершенню навчального року директор школи звітує перед педагогічним колективом, батьками та учнями на загальношкільній конференції про виконану роботу за рік.

Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи школи за 2017-2018 навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.    Ви знаєте, що  відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

Як директор школи, протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника.

Примірне положення «Про порядок звітування…» передбачає відповідну структуру щорічного звіту, дотримуючись якої, дозвольте доповісти про наступне.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2017-2018  навчальному році:

створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів.

вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.

забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:

-  Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

- Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

        - Створення умов для навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

- Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’яучасників навчально-виховного процесу.

- Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.

- Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.

- Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи

2017-2018 навчальний рік став ще одним важливим кроком у підвищенні результативності роботи педагогічного, батьківського та учнівського колективів, створенню умов розвитку кожної дитини та її самовдосконалення та впровадження в практику роботи інноваційних методів та технологій навчання учнів.

  У 2017-2018 навчальному році школа  працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

 в 1 класі – 35 хвилин;

 в 2-4-х  класах – 40 хвилин;

 в 5 – 11-х  класах – 45 хвилин,

перерви тривалістю 10 та 20 хвилин

Режим функціонування – п'ятиденний, початок навчальних занять

о 9.00. Мова навчання – українська

Кадрове забезпечення школи

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту.

Протягом 2017-2018 н.р. в школі працювало:

        15 – вчителів  

        13 осіб техперсоналу.

Два учителі знаходились у відпустці по догляду за дитиною віком до 3-х років.

Якісний склад педагогічних працівників за стажем роботи наступний :

Стаж до 3 років –0

Від 3-10 років - 2

Від 10 до 20 років – 5

20 років і більше - 8    

За освітньо-кваліфікаційним рівнем:
• спеціалістів вищої категорії –7 осіб;
• спеціалістів І категорії -4  особи;
• спеціалістів ІІ категорії – 1 особа;
• спеціалістів – 3 особи;

Педагогічне звання «Старший учитель» мають 6 вчителів .

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 19 годин.

Тобто колектив досвідчений.

Робота педагогічного колективу  спрямована на розвиток та саморозвиток особистості школяра. Велика увага приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу були залучені усі діти, яким виповнилося 6 років. Усі випускники 2017 року склали державну підсумкову атестацію, ЗНО та отримали документи про освіту.Усі випускники 11 класу стали студентами ВНЗ.

Атестація учителів

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів). Для якісного проведення атестації, об’єктивного оцінювання діяльності педагога, його загальнокультурного рівня при атестаційній комісії були створені експертні групи кожного фаху, до яких залучались найбільш компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги.

Атестація педпрацівників  Рубанської ЗОШ І-ІІІ ступенів проводиться за Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації.

    Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

вивчати професійні якості вчителя;

враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:

неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

 У 2017-2018 н.р.  у школі атестувалося 4 педагогічних працівників та директор школи, що становить 28% , серед них:

3 – підтвердили педагогічне звання «старший вчитель та вищу кваліфікаційну категорію; 

1 – отримав першу кваліфікаційну категорію;

 

 

                                Курсова перепідготовка

       Основою підвищення кваліфікаційного рівня педагогів є курсова перепідготовка, проведення методичних нарад, нарад при директорі школи, заступниках директора, методичних консультацій, робота з самоосвіти. 

У цьому навчальному році 5 учителів підвищили свій фаховий рівень. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради.

Курсова  перепідготовка  поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

      Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером.  Майже 100% вчителів володіють комп’ютерними технологіями та використовують їх у роботі з учнями та батьками: проводяться уроки, батьківські збори, позакласні заходи з використанням комп’ютерної техніки.

Стан навчально-методичної роботи

  В минулому навчальному році зусилля вчителів школи були спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій. Педколектив працював над темою  «Удосконалення форм та методів навчання і виховання учнів з метою підвищення рівня навчальних досягнень та розвитку духовності підростаючого покоління в умовах впровадження Державно-освітнього стандарту»    

Навчальна діяльність учнів

Аналіз якісного складу учнів

    У 2017/2018 навчальному році навчання завершили 69 учнів у 11 класах, середня наповнюваність класів 6 учнів, функціонувала 1 група продовженого дня. Сформовано один 1-й клас, де навчалось 7 учнів. Наповнюваність 5-го класу становить 12 учнів. У 8 класі 1 учень забезпечений індивідуальним навчанням. Порівняно з 2016-2017 навчальним роком мережа класів школи у 2017-2018 навчальному році змінилась, кількість учнів у школі збільшилась. У школі навчаються учні з сіл Потоки,Бондурівка, Мар’янівка. Згідно діючого законодавства проводиться соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі. Складено списки учнів пільгових категорій: позбавлених батьківського піклування – 0, дітей-інвалідів -3, дітей з  багатодітних сімей – 12, дітей-напівсиріт – 5, дітей учасників АТО – 5,з малозабезпечених сімей -9.

Рух учнів протягом 2017-2018 н.р.:

     Вибули– 0

     Прибули у перевідні класи – 18 учнів

     Закінчили школу:

11 клас    - 7 учні

                    9  клас    - 9 учнів.
Середня наповнюваність класів на кінець навчального року:

початкова школа – 5 учнів

базова девятирічна -8 учнів

середня школа – 4 учні

по школі – 6,3 учні

                                        Мережа класів

Класи

К-сть класів

В них учнів

1 – 4

4

20

5 – 9

          5

41

10 – 11

          2

8

Всього

          11

69

 Учні з 1 по 11 клас вивчають англійську мову, а з 5 по 11 клас – другу іноземну (російську).

 Дітей, які неохоплені навчанням немає.

   Щодо відвідування учнями школи, то пропуски зустрічалися частіше серед учнів 9-11 клаів. Учні молодших класів мали пропуски лише через хворобу. 
У школі систематично проводились класні батьківські збори, класні керівники проводили індивідуальні бесіди з невстигаючими та учнями проблемного виховання.

 За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень

Рівень навчальних досягнень учнів на кінець навчального року такий:

Високий

Достатній

Середній

Низький з окремих предметів

5

17

25

10

На бали високого рівня навчальний рік закінчили такі учні:

  3клас     Феклістова М.

  4 клас     Єгорова А.

  5 клас     Зозуля В.

  8 клас     Трішін Н.

 9 клас     Зозуля Дмитро

Результати навчальних досягнень учнів 3-11 класів

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

3

4

0

-

3

75%

-

-

1

25%

4

4

0

-

2

50%

1

25%

1

25%

Всього

8

0

-

5

 

1

 

2

 

5

12

2

16%

5

40%

4

32%

1

8%

6

6

1

16%

1

16%

2

64%

-

-

7

11

4