Колективний договір філії

Головна » Колективний договір філії   

Колективний договір знаходиться на сайті опорного закладу Ковалівський ліцей за покликанням:

https://kovalivka.school.org.ua

 

 

 

К О Л Е К Т И В Н И Й   Д О Г О В І Р

  МІЖ   АДМІНІСТРАЦІЄЮ  Рубанської гімназії

ТА ПРОФСПІЛКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 НА 2020-2022р.р.

         З М І С Т

 

        1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                                       4 ст.

        2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ

            І РОЗВИТКУ  ЗАКЛАДУ                                                                                           5 ст.                                                                              .       3ЗАЙНЯТІСТЬ ТА  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ                         6 ст.

        4.  РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ, ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. РЕЖИМ

            ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ                                                                                             7  ст.

        5.  НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ                                                                10  ст.

        6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я                                                                           12  ст.   

        7. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ                                             14  ст.

        8 .СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО                                                                           15  ст. 

         9.  КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ  ДОГОВОРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

             СТОРІН                                                                                                                       16  ст.

       10. ДОДАТКИ  ДО  ДОГОВОРУ.                                                                        17-33 ст.

 

І.  ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

            1.1 Дана Договір укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори та угоди” з метою здійснення комплексу заходів для збереження соціально-економічних, правових гарантій працівників освіти та забезпечення стабільної роботи  закладу освіти району.

            1.2 Сторонами  Договору є адміністрація  Рубанської гімназії та первинна  організація Профспілки працівників освіти і науки України, як повноважний представник і захисник інтересів працівників освіти.

            1.3 Дія Договору поширюється на членів профспілки закладу, що входить до системи Міністерства освіти і науки України, є обов’язковою для виконання адміністрацією закладу, комітетом Профспілки працівників освіти і науки  України..

         1.4  Договір встановлює для працівників мінімальні соціально-економічні гарантії, які не можуть бути змінені в колективних договорах у бік погіршення. Договір не обмежує права трудових колективів. На підставі ст. 9-1 КЗпП України вони можуть бути розширені за рахунок економії фонду заробітної плати, спонсорських коштів і коштів, зароблених колективами, шляхом включення узгоджених положень у колективні договори.

         1.5 Сторони визнають Договір нормативним актом і домовилися враховувати норми та положення генеральної, регіональної та галузевої Угод..

 

Сторони Договору   та їх повноваження

        1.6 Договір укладено між адміністрацією Рубанської гімназії в особі директора   Головенько Валентини Андріївни однієї сторони (далі – сторона роботодавця), і профспілковою організацією профспілки працівників освіти  і науки України в особі голови профкому   Тодосієнка Андрія Олександровича  від імені трудового колективу з іншої сторони (далі - профспілкова сторона).

       1.7 Роботодавець підтверджує, що він має повноваження, визначені чинним законодавством та Положенням про заклад освіти, на ведення колективних переговорів, укладення колективного Договору і виконання зобов’язань сторони роботодавця, визначених цим Договором.

       1.8 Профспілкова сторона (уповноважений орган трудового колективу) має повноваження, визначені чинним законодавством  Свідоцтво    Національної    служби    посередництва    і примирення у Вінницькій області №063-17/02-Т від 19 червня 2017року  та Статутом профспілки, на ведення колективних переговорів, укладення колективного Договору і виконання зобов’язань профспілкової сторони, визначених цим Договором.

    1.9 Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін галузевої (генеральної, регіональної) Угоди, укладеної на 2018 – 2020 роки, і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності і представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього Договору.

      1.10 Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень колективного Договору, віддаватимуть перевагу роз’ясненню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

 Сфера дії  Договору

        1.11 Положення Договору поширюються на всіх членів профспілки закладу освіти.

   Окремі положення Договору, що визначаються за взаємною згодою сторін, поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, колишніх працівників закладу: на працівників, звільнених з ініціативи роботодавця (у зв’язку із змінами організації або форми власності підприємства) до моменту їх працевлаштування.  

       Положення Договору є обов’язковими для сторін, що її  уклали.

 

 1.12 Жодна із сторін протягом дії Договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за Договором.

       1.13  Невід’ємною частиною Договору є додатки до неї (№№1-12).

Термін дії Договору та набуття   його чинності

       1.14 Договір укладено на  2018-2020  роки  і  він  набуває чинності з моменту підписання Сторонами і діє до  укладення нового  Договору.

       1.15 Сторони розпочинають переговори з укладення нового Договору не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення  строку дії  Договору, на який він укладалася.

 Порядок внесення змін та доповнень до Договору.

         1.16  Зміни і доповнення до Договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і, в обов’язковому порядку, в зв’язку із змінами чинного законодавства, Угод вищого рівня (генеральної, галузевої, регіональної) з питань, що є предметом  Договору.

         1.17 Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до Договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у 3 (5) денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

Порядок і строки доведення змісту Договору до працівників

         1.18 Адміністрація закладу освіти зобов’язується в 10- денний термін після підписання  Договору забезпечити його тиражування у кількості 3 примірників,  ознайомлення з ним всіх працівників закладу направивши  копії  Договору в профком.

Повідомна реєстрація Договору.

          1.19  Сторона власника подає Договір на повідомну реєстрацію протягом 5 днів з дня підписання його сторонами.

 

2.Створення умов для забезпечення стабільної роботи

 і розвитку  закладу освіти.

            2.1.Адміністрація закладу  освіти зобов’язується:

2.1.1.Раціонально використовувати бюджетні і спеціальні кошти, не допускати їх вилучення, використання не за призначенням.

2.1.2.Затверджувати кошториси, штатний розпис за погодженням з профкомом і доводити їх до відома трудового колективу.   В разі потреби надавати районній раді профспілки  оперативну інформацію про стан фінансування галузі.

2.1.3.Сприяти розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази закладу освіти забезпечення комплектації навчальних кабінетів засобами навчання, шкільним обладнанням, необхідними матеріалами.

2.1.4.Створювати необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямків розвитку освіти спрямовувати діяльність керівників закладів освіти на безумовну реалізацію прав громадян на освіту,  розвитку творчості педпрацівників, надання їм необхідної  методичної допомоги, підвищувати їх професійний рівень.

2.1.5.Не допускати порушень трудових прав і гарантій працівників.

2.1.6 Вживати заходів для  реалізацій положень, передбачених ст.54,57, 61,66 Закону України «Про освіту» в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

 

            2.2.Сторони Договору домовились:

2.2.1.Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань роботи з трудових,  економічних, соціальних та культурних прав та інтересів працівників галузі.

2.2.2. Вживати заходів для недопущення прийняття рішень які загрожують звуженням прав і свобод громадян  в галузі освіти, зокрема тих , що стосується:

- збільшення обсягу педагогічного навантаження з передбаченим ст.25 Закону України «Про загальну середню освіту та ст.22 Закону України   «Про позашкільну освіту»;

- зменшення кількості годин в навчальних планах закладів;

- скорочення чисельності педагогічних працівників;

- зміни умов і  нормування праці педагогічних працівників, зокрема включення обсягу педагогічної роботи, пов’язаної із зовнішнім незалежним оцінюванням, до педагогічного навантаження  педпрацівників.

              2.2.3.Не допускати застосування заходів адміністративно-дисциплінарного впливу чи морального тиску на працівників закладу у випадку відстоювання ними своїх законних прав та інтересів.

2.2.4.Попереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових спорів, а в разі їх виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій. Сприяти ефективній роботі комісії з трудових спорів.

2.2.5  Не допускати утворення залишків освітньої субвенції, використовувати за цільовим призначенням для виплати надбавок «за престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах, встановлення надбавок за складність, напруженість ., за високі показники у праці, за виконання особливо  важкої роботи, преміювання, надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем педагогічним працівникам закладів освіти в повному обсязі з використанням  граничних норм нормативно-правових актів  з питань охорони праці.  

    

 2.3.Профком  зобов’язується:

2.3.1.Контролювати стан дотримання трудового законодавства усіма учасниками  Договору.

2.3.2.Інформувати трудові колективи про зміни в трудовому законодавстві, надавати індивідуальні консультації членам Профспілки.

2.3.3.Враховуючи думку членів Профспілки, готувати пропозиції для адміністрації   щодо покращення роботи закладу.

2.3.4.Усіма  законними засобами захищати керівників у разі несправедливого застосування до них заходів дисциплінарного впливу та адміністративного тиску внаслідок відстоювання ними інтересів працівників та трудового колективу.

2.3.5. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в закладі освіти, зокрема тих, що стосуються: закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

- закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

- ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти.

 

3.Зайнятість та соціальний захист від безробіття.

 

               3.1. Адміністрація школи  зобов’язується:

3.1.1. Узгоджувати з відповідними профспілковими органами рішення про зміни в організації виробництва та праці, в тому числі реорганізації та перепрофілюванні закладу освіти, скорочення чисельності або штату працівників не пізніше, ніж за 2 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпеченості зайнятості вивільнених працівників

 3.1.2.Спільно з районною службою зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників  при їх вивільненні.

3.1.3.Вжити заходів для досягнення навчального навантаження педпрацівників на рівні не нижчому, ніж на ставку, в т.ч. шляхом  збільшення годин шкільного компоненту, факультативів, гурткової роботи.

3.1.4. Сприяти тому, щоб в закладі освіти при звільненні педпрацівників вивільнені години розподіляли в першу чергу між тими працівниками, які не мають повного навантаження.

3.1.5. При прийнятті на роботу нових працівників враховувати думку педагогів однойменних спеціальностей того закладу, в який новий працівник призначається, якщо вони не матимуть повної ставки

3.1.6.Здійснювати звільнення педагогів у зв’язку зі скороченням обсягу навчального навантаження тільки після закінчення навчального року.

3.1.7.Не допускати  укладання строкових договорів з мотивації необхідності випробування.

3.1.8.При звільненні працівників за скороченням штату, чи при реорганізації закладу виплачувати їм, крім вихідної допомоги,  одноразову матеріальну допомогу:

в розмірі 0,5ставки мінімальної заробітної плати при безперервному стажі роботи в закладі до 10 років, однієї мінімальної ставки – при стажі більше 20 років.

Виплату проводити за рахунок економмії фонду зарплати та позабюджетних

надходжень.

                                                                                                                                                  

 3.2.Сторони домовились:

3.2.1.Організувати в трудовому колективі навчальні семінари для працівників з питань чинного законодавства про зайнятість, трудового законодавства, охорони праці.

3.2.2.Не допускати звільнення працівників, які мають переважне право на залишення на роботі або, які не можуть бути звільнені згідно чинного законодавства    (ст.ст.42,184 КЗпП України та інші законодавчі акти).                                                                                                                                                           

       3.2.3.Сприяти відміні органами місцевого самоврядування, державної виконавчої влади незаконно прийнятих ними рішень, які стосуються  ліквідації, реорганізації закладу освіти, скорочення чисельності або штату працівників.

 

   

   3.3. Профком  зобов’язується:

3.3.1 Не давати згоди на вивільнення з роботи працівників без проведення попередніх переговорів щодо  можливого їх працевлаштування.

3.3.2  Використовувати тримісячний термін для ведення переговорів з власниками та уповноваженими ними органами, обміну інформацією, проводити іншу роботу, спрямовану на відкриття нових робочих місць, зниження рівня вивільнення працівників.

          3.3.3 Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації..

         3.3.4 Контролювати порядок проведення ліквідації та реорганізації закладу освіти, скорочення штатів, забезпечення працевлаштування при цьому вивільнених працівників на новостворені робочі місця, на вакантні ставки відповідно до чинного законодавства та угоди, колдоговорів.

          3.3.5.Не знімати з профспілкового обліку працівників, звільнених за ст. 40 п.1 КЗпП України, до їх працевлаштування.

 

4.Регулювання виробничих, трудових відносин.

Режим праці і відпочинку.

 

              4.1. Адміністрація   школи зобов’язується:

 

4.1.1.Узгоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості робочого часу, режиму праці, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.

4.1.2. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, учнів яких стали переможцями міжпредметних олімпіад, малої академії наук, конкурсів, турнірів.

 4.1.3.Визначати спільно з профкомом перелік робіт, на яких допускається поділ робочого дня на частини.

4.1.4. Забезпечити контроль за розробкою та затвердженням:

- штатних розписів закладу освіти  відповідно до Типових штатів;

- посадових обов’язків педагогічних та інших працівників освіти, як необхідної умови забезпечення об’єктивної атестації працівників та встановлення відповідних умов оплати праці;

- правил внутрішнього трудового розпорядку. 

4.1.5. Ознайомлювати працівників під розписку з наказами, які персонально їх стосуються, умовами праці, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором

4.1.6. Всі заохочення керівників застосовувати за погодженням з профкомом.

4.1.7. Сприяти  тому, щоб в закладі освіти   адміністрація  надавала учителям, по можливості, вільний від уроків день для методичної підготовки, участі в районних семінарах.

4.1.8. Сприяти  тому,  щоб в закладі освіти адміністрація передбачали в розкладі занять (уроків) зменшення днів з уроками учителям, які не мають повного тижневого навантаження, та тим, які доїжджають на роботу з інших населених пунктів.

4.1.9.. В канікулярний час режим роботи педагогів встановлювати пропорційно тижневому навантаженню. В окремих випадках встановлювати у погодженні з профспілковою стороною гнучкий графік з більшою тривалістю роботи в день, але із збереженням загальнотижневої тривалості робочого часу.

4.1.10. . Проводити надурочні роботи, роботи у вихідні, святкові, неробочі дні лише у виняткових випадках і тільки з дозволу профкомів та з відповідною оплатою або, за домовленістю з працівником, з компенсацією іншими днями відпочинку, в т.ч. на олімпіади, змагання, конкурси, семінари тощо.

4.1.11. Затверджувати графіки надання відпусток у погодженні з профспілковою стороною до 30 січня поточного року та доводити його до відома працівників.

4.1.12. Надавати невикористану з поважних причин відпустку в зручний для працівника час.

4.1.13. Допускати надання відпустки в рахунок майбутньої літньої для санаторно-курортного лікування, а також гострої обгрунтованої необхідності: хворобі рідних, реабілітації після важкої хвороби, наслідках пожеж, стихійного лиха, інших складних сімейних обставинах.

4.1.14. Надавати подружжям, які працюють в системі освіти, можливість використати відпустку в один і той же час.

4.1.15. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, визначених законодавством. У випадку виклику з відпустки на серпневі конференції чи на об’їзд шкіл обов’язково компенсувати відпрацьовані дні.

4.1.16. Надавати додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно Додатку № 1  до Договору.

            4.1.17.Встановлювати працівникам додаткові відпустки за роботу в шкідливих і важких умовах праці залежно від атестації робочих місць відповідно до Додатку № 2  до Договору.

4.1.18.Надавати додаткові оплачувані відпустки понад передбачувану законодавством тривалість у випадках: особистого шлюбу, шлюбу дітей, народженні дитини-батькові, смерті рідних,  проводів на військову службу (батькам),батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих  у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам   за виконання громадських обов’язків голові профкому - три робочих дні  на умовах колективних договорів.

 4.1.19 Забезпечити тривалість робочого часу педагогічних, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачу вальною відпусткою, на с строк не більше одного місяця до роботи  в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів не може перевищувати кількість годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладанні трудового договору.

          4.1 20.   Не допускати укладання з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у вигляді контракту з керівником навчального закладу  комунальної форми власності.

           4.1.21 Забезпечити призначення керівника комунального закладу загальної освіти за результатами конкурсного відбору строком на  шість років (строком на  два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, профспілкового комітету, громадського об’єднання керівників загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці, об’єднання батьків  відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

         4.1.22 У зв’язку з створенням ОТГ та змінами в законодавстві  узгоджувати з органами управління освітою призначення заступника керівника , педагогічних та інших працівників закладу загальної  середньої освіти на вакантні посади та звільнення їх з посад керівником цього закладу,  оголошенням конкурсу на вакантні  посади відповідно до чинного законодавства.

 

 4.2.Сторони домовились:

4.2.1 Періоди, впродовж яких у навчальному закладі  не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

         4.2.2. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, а також асистентів учителів до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

4.2.3 Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

4.2.4 Режим виконання організаційної, методичної, наукової роботи регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку вищого навчального закладу, планами науково-дослідних робіт, програмами, індивідуальними планами робіт.

2.4.5.Сприяти забезпеченню дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку (Додаток № 3 ).

4.2.6.Своєчасно інформувати працівників про зміни в нормативних документах щодо встановлення строків навчального процесу, канікул тощо.

             4.2.7 Звільнення педагогічних працівників з ініціативи адміністрації, у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією навчального закладу, скороченням штатів здійснюється тільки після закінчення навчального року з дотриманням порядку та наданням гарантій, передбачених чинним законодавством. Ліквідацію, реорганізацію закладу освіти, як правило, проводити по закінченню навчального року.

        4.2.8 Співпрацювати з органами управління освітою та органами ОТГ міста (сіла, селища), з метою попередження  порушень норм законодавства, недопущення необґрунтованого закриття навчального закладу та звільнення їх працівників.

При призначенні в заклад освіти на роботу знайомити працівників письмово з посадовими обов’язками та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

         4.2.9 Затверджувати кошториси, плани використання бюджетних коштів, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне навантаження педагогічних працівників  з обов’язковим  погодженням з профспілковою стороною.

       4.2.10 Забезпечити матеріальне заохочення  педагогічних  працівників, учні яких стали переможцями обласних, районних та учасниками всеукраїнських  і міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів,  фестивалів турнірів.

      

         4.3. Профком  зобов’язується:

4.3.1.Контролювати дотримання умов і графіків роботи, відпусток.

4.3.2.Надавати працівникам юридичну і методичну допомогу для розв’язання питань режиму праці та відпочинку.

4.3.3.Інформувати керівника, членів трудового колективу, відділ освіти, органи влади про факти  порушень діючого законодавства, вносити пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань.

         4.3.4 Усіма можливими законними засобами захищати керівника установи освіти, до якого незаконно застосовуються заходи адміністративно-дисциплінарного впливу внаслідок відстоювання ним інтересів трудящих та трудових колективів

         

 4.3.5. У випадках грубого порушення трудового законодавства засновниками  закладів освіти та при недосягненні згоди щодо усунення цих порушень між сторонами Договору інформувати письмово органи прокуратури для вживання заходів щодо усунення цих порушень, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення..

 

5.Нормування і оплата праці.

 

         5.1. Адміністрація школи зобов’язується:

          5.1.1. . Рекомендувати розпорядникам бюджетних коштів  вживати заходів для своєчасної виплати в повному обсязі працівникам закладу заробітної плати, відпускних, оздоровчих, винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків, надбавки за престижність педагогічної праці, премії,  інших коштів фонду оплати праці, витрат на службові відрядження.. 

5.1.2 Розмір коштів, які виділяються для виплати винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам, не може бути менше 50% посадового окладу, ставки заробітної плати.

5.1.3. Заробітну плату видавати двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів.

5.1.4. Разом з виплатою зарплати за бажанням працівників надавати письмову інформацію про загальні суми зарплати з розшифровкою за видами виплат; розміри і підстави відрахувань із зарплати; суми зарплати, що належать до виплати.

5.1.5. Не приймати в односторонньому порядку рішень щодо зміни узгоджених та встановлення нових умов оплати праці.

5.1.6.Здійснювати виплату зарплати через установи банків лише на підставі  особистої заяви працівника.

5.1.7. Забезпечити оплату праці працівників закладу, які замінюють тимчасово відсутніх працівників відповідно до вимог чинного законодавства.

5.1.8. Оплачувати погодинну роботу працівників при виконанні робіт різної кваліфікації і заміні  працівників різної кваліфікації за ставкою вищої кваліфікації  або кваліфікаційної категорії, яку має працівник, який фактично виконує роботу.

5.1.9.Оплачувати час простою не з вини працівника не менше 23 згідно ст. 113  КЗпП України та в розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу) згідно п.77 та п. 89 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати в залежності від організації праці під час простою.

5.1.10.Здійснювати оплату праці за роботу в понадурочний час, у святкові та вихідні

 дні   згідно   ст.  72  КЗпП

5.1.11.Проводити виплати відпускних та оздоровчих до початку відпустки.               

5.1.12. Проводити доплати та надбавки до заробітної плати відповідно до Додатку №4   до цього Договору.

5.1.13. Здійснювати підвищену оплату праці за роботу в несприятливих та шкідливих умовах праці згідно Додатку № 5   до Договору.

5.1.14. Проводити додаткову оплату за роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00) працівникам, які працюють в цей час, у розмірі 40% ставки заробітної плати (посадового окладу).

5.1.15.Встановлювати одноразові доплати до зарплати за складність та інтенсивність, напруженість у праці учителям, які підготували призерів обласних та республіканських олімпіад згідно Положення (Додаток № 6   ).

            5.1.16.Виплачувати педагогам винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за ст. 57 Закону України «Про освіту» до Дня працівників освіти у відповідності до Положення (Додаток № 7 )   .

5.1.17. Проводити матеріальне заохочення педпрацівників за рахунок економії фонду заробітної плати згідно Положення ( Додаток № 8 ).

5.1.18. Передбачати включення в кошторис виплати матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі __100___% окладу при наданні чергової відпустки,  а також преміювання обслуговуючому персоналу, які виплачувати відповідно Положення (Додаток №9)         

5.1.19. .При звільненні працівника виплачувати належні йому суми в день звільнення, а в разі порушення цього строку з власної вини - середній заробіток за весь час затримки.

5.1.20 При встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступництва викладання предметів у класах, групах.

5.1.21 З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів  закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2012 року №1423, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типи та кількості навчальних кабінетів закладу освіти, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

            5.1.22. Здійснювати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі, або додатковий  вільний день до відпустки..

5.1.23 Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.

5.1.24 .Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників,  відповідно до чинного законодавства у зв'язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари та послуги. Забезпечити виплату доплат, надбавок, премій працівникам у розмірах, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів». Не допускати зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах.

 5.1.25 Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам закладу освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірі не менше 2  відсотків планового фонду заробітної плати.

5.1.26 Встановлювати доплати за складність і напруженість в роботі до 50 відсотків посадового окладу керівнику та заступникам керівника закладу освіти.

 

           5.2. .Профком  зобов’язується:

 

5.2.1.Здійснювати оперативний контроль за нарахуванням та своєчасною виплатою заробітної плати та інших виплат.

5.2.2. Інформувати працівників про умови та зміни умов оплати праці.

5.2.3. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розмірів премій, доплат, надбавок, надання пільг і гарантій працівникам.    

5.2.4. Звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових органів в разі порушення умов і строків оплати праці                                                                             

            5.2.4. Вносити пропозиції органам управління освіти і науки щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до керівника закладу освіти , з вини якого допущена заборгованість із заробітної плати, інших виплат, домагатись отримання результатів їх розгляд

                                                                                                                               

6.Охорона праці та здоров’я

 

            6.1. . Адміністрація  школи  зобов’язується:

 

6.1.1.Організувати виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці відповідно до Додатку №  10  до Договору.

6.1.2.Своєчасно проводити навчання та інструктажі з техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.

6.1.3.Проводити атестацію робочих місць за умовами праці відповідно Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  № 442 від 01.08.1992 р..

6.1.4.Забезпечувати працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту .

6.1.5.Проводити перевірку опору захисного заземлення згідно нормативів.

6.1.6.Забезпечити приміщення первинними засобами пожежогасіння.

6.1.7 Домагатись щоб в закладі освіти  адміністрація  забезпечувала дотримання встановленого санітарними нормами температурного режиму в приміщеннях.

6.1.8.Вирішити питання про відрахування  коштів до фонду охорони праці в обсязі не менше 0,2%  від фонду оплати праці  в поточному році.                     

6.1.9.Відшкодовувати працівникам збитки в разі заподіяння каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, пов’язаних з виконанням трудових обов’язків, відповідно до Ст.11 Закону України «Про охорону праці».

6.1.10. Не допускати проведення планових медичних оглядів працівників за рахунок їх коштів.

6.1.11 . Домогтися повного виконання керівником закладу освіти  вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно  до Закону України “Про охорону праці”, наказу Міністерства освіти і науки України №563 від 01.08.2001 р. про відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я,  пов’язаного із виконанням трудових обов’язків.

 

           6.2.Сторони домовились:

6.2.1. Брати участь у громадському огляді-конкурсі охорони та умов праці.

6.2.2. Виявляти приховування нещасних випадків на виробництві .

6.2.3. Організовувати навчання  та інструктаж працівників з охорони праці, правил поводження з шкільним обладнанням та дій на випадок виникнення небезпечних ситуацій.

6.2.4.Створити комісію з питань охорони праці, сприяти її роботі відповідно ст.26 Закону України «Про охорону  праці».

6.2.5.Виносити на розгляд зборів трудового колективу та  видавати накази з питань охорони праці.

       

  6.3. Профком  зобов’язується:

 

6.3.1.Інформувати працівників про їх права та гарантії в сфері охорони праці, представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці.

6.3.2.Здійснювати контроль за дотриманням стороною роботодавця законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, забезпеченням працівників спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, наданням пільг, компенсацій, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю,

6.3.4.Брати участь у розробці документів , організації навчання, перевірці  знань працівників з питань охорони праці, в розслідуванні нещасних випадків, в атестації робочих місць.

6.3.5.У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати негайного припинення робіт, занять та усунення цієї загрози.       

 6.3.6 Забезпечити контроль:

- за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони праці;

- за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, угодами в закладі освіти,  за безпечною експлуатацією будівель і споруд і закладу  освіти, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

          6.3.7 Вживати заходів для організації та забезпечення оздоровлення працівників освіти та їх дітей                                                                                                                                           

                                                                                                                                    

7.Соціальні гарантії, пільги та компенсації.

 

7.1. Адміністрація  закладу освіти  зобов’язується:

         

           7.1.1.Домагатись безумовного забезпечення педагогічним працівникам гарантій та пільг, передбачених чинним законодавством.

7.1.2.Погоджувати з профспілковою стороною питання соціально-економічного та трудового характеру відповідно до Додатку № 11 .

7.1.3.Організовувати безкоштовне регулярне підвезення педагогів до місця роботи і назад до дому.

7.1.4.Сприяти проведенню заходів для поліпшення житлового забезпечення педпрацівників та кредитування спорудження ними житла, відведення земельних ділянок під городи, житлове будівництво.

7.1.5.Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань відповідно до п.5 ст. 57 Закону України «Про освіту» за рахунок позабюджетних коштів.

7.1.6.Надавати працівникам при виході на пенсію із звільненням матеріальну допомогу в розмірі 0,5 посадового окладу при безперервному стажі роботи в закладі понад 10 років, в розмірі окладу-при стажі понад 20 років.    Виплату проводити за рахунок економії фонду зарплати та позабюджетних надходжень.                                     

7.1.7.Згідно ст.251 КЗпПУ та ст.. 44 Закону  України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»  проводити відрахування районній раді профспілки не менше 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми.

7.1.8.Сприяти організації платного гарячого харчування працівників через їдальню (буфет) закладу.

7.1.9.Надавати працівникам вільний від роботи день при відзначенні особистих ювілеїв -50, 55, 60 –річчя.

7.1.10.Вишукувати можливості для матеріального відзначення працівників при досягненні стажу роботи в закладі у 20, 25, 30 і т.д. років.

7.1.11.Представляти спільно з радою профспілки працівників на нагородження грамотами, значками, іншими нагородами.

7.1.12. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності закладу  освіти лише за згодою профспілок.

            7.1.13 Вживати заходів для недопущення звуження прав педагогічних працівників, які мають право на пенсію за вислугу років, при запровадженні пенсійного професійного страхування.

             7.1.14 Дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм;

 

 

   7.2. Профком  зобов’язується:

 

7.2.1.Здійснювати контроль і надання необхідної організаційної допомоги членам профспілки у питанні отримання комунальних пільг та гарантій.

7.2.2.Прогнозувати шляхи вирішення житлових проблем працівників, вносити пропозиції  щодо них адміністрації, органам влади.

7.2.3.Збезпечити виділення коштів  разом з профспілковими організаціями для реалізації програми оздоровлення працівників галузі, а також їх дітей в літній та канікулярні періоди..

7.2.4.Надавати матеріальну допомогу членам Профспілки в разі виникнення складного матеріального становища чи сімейних обставин.

7.2.5.Організовувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, привітання їх з ювілеями,святами та іншими подіями.

7.2.6.Не знімати з профспілкового обліку працівників,які звільнились у зв’язку з виходом на пенсію за віком, за їх бажанням.

7.2.7.Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку членів Профспілки.

7.2.8.Організовувати проведення екскурсій, колективних переглядів культурно-масових заходів.

7.2.9.Надавати членам Профспілки матеріальну допомогу для здешевлення доплат за санаторно-курортне лікування, а також при відзначенні ювілеїв-50,55,60,65,70 років і їх  преміювати та нагороджувати грамотами. Членів профспілки які перебувають на обліку більше 50-років представляти для занесення їх  до  «Золотого фонду» районної організації згідно діючого положення.

7.2.10.Організовувати проведення фізкультурно-спортивних заходів, участі членів Профспілки у фестивалях художній самодіяльності.

7.2.11.Спільно з адміністрацією відділу проводити вечори відпочинку, зустрічі, присвячені професійним, державним та іншим святам.

 

8.Соціальне партнерство.

 

            8.1. Адміністрація школи зобов’язується:

             8.1.1. Забезпечать відповідне погодження з виборними органами Профспілки нормативних актів, які стосуються прав та інтересів працівників та осіб, у сфері трудових, соціально-економічних відносин. Направляти на вивчення і попереднє погодження з профком проекти наказів, що стосуються соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників.

 

8.1.2.Створювати умови для безперешкодного доступу профспілкових представників до документації дирекції  закладу..

8.1.3.Не допускати втручання адміністрації закладу в статутну діяльність Профспілки.

8.1.4.Не заперечувати щодо добровільності безготівкової системи сплати членських внесків на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.93 № 59.

8.1.5.Надавати головам  профкомів навчальних закладів для виконання своїх обов’язків вільний від основної  роботи день  із збереженням заробітної плати  відповідно до ст.41 Закону   України «Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності» та угоди між відділом освіти та радою Профспілки.

8.1.6.В разі делегування окремих працівників за рішенням зборів трудового колективу для участі в районних, обласних та загальнонаціональних профспілкових акціях протесту не заперечувати щодо можливого переносу уроків цих вчителів на інші дні.

            8.1.7. Забезпечувати в закладі освіти, права та гарантії діяльності Профспілки, її організаційних ланок, відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної Організації Праці.

8.1.8 Вводити до складу педагогічної ради, атестаційної комісії, робочих та дорадчих органів представників Профспілки

            8.1.9 Надати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, на умовах, передбачених колективним договором , вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж три години на тиждень.

 

        8.2.Сторони домовились:

8.2.1.Співпрацювати у формі конструктивного діалогу, відкритості, гласності, прозорості рішень і дій, взаємного надання інформаційних послуг із сфери своєї діяльності, рівності у правовідносинах, передбачених цим договором і чинним законодавством.

8.2.2.Брати участь: у засіданнях колегіальних органів Сторони партнера за його запрошенням, у заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально - економічних прав працівників.

 

          8.3. Профком  зобов’язується:

 

            8.3.1.Сприяти діяльності трудового колективу, спрямованої на реалізацію державної політики в галузі освіти.

8.3.2.Своєчасно доводити до відома колективу зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників.

8.3.3.Ініціювати переговори щодо укладання нового  колективного Договору.

8.3.4.Інформувати вищі профспілкові органи, відділ освіти про факти порушення прав та гарантій діяльності профспілкових організацій з метою вжиття       відповідних заходів.

                                           

                                            9.Контроль за виконанням Договору та

відповідальність Сторін.

 

           9.1. Контроль за виконанням Договору здійснюється спільною комісією Сторін(Додаток № 12).

9.2. Жодна з Сторін не має права в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань.

9.3. Хід та результати  виконання даного Договору заслуховується на загальних зборах профспілкової організації не менше одного разу на рік за участю представника вищого профоргану.

9.4. Дирекція закладу зобов’язується щорічно звітувати  згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 29.01.05 №55, про стан виконання Колективного  Договору

9.5. Невиконання керівником положень Договору є підставою для порушення профкомом перед засновником питання про розірвання трудового договору згідно чинного законодавства.

9.6.Колективний Договір підписаний у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і зберігаються: один – у Сторони роботодавця, другий - у профспілкової Сторони, третій залишається на реєстрації.

 

 Директор школи                                                                             Голова профкому

                                                        

 

__________________                                                           ________________

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                            ПОГОДЖЕНО

 Директор ____________                                                      Голова профкому_________

 

ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем,

яким може надаватись додаткова оплачувана

відпустка тривалістю до 7 календарних днів відповідно

до Угоди між Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації

 і Вінницької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки

 на 2017-2020 роки.

                                                                    

Керівники установ і організацій, їх заступники.

          

 Керівники структурних  підрозділів і установ та їх заступники.

 

 Економісти, бухгалтери,  інженери,  бібліотекарі, психологи, соціологи,   лаборанти, оператори комп’ютерного набору.                                        

Шеф — кухарі , кухарі.                                                                           

Секретарі, секретарі-друкарки,  комірники /за відсутністю завідувачів складів/

Лікарі,  середній та молодший  медичний персонал установ і закладів освіти    

 

 

Додаток №2

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           ПОГОДЖЕНО

 Директор _____________                                                                    Голова профкому_________

 

                                                             

ПЕРЕЛІК

категорій працівників, зайнятих на роботах

з важкими і шкідливими умовами праці

та особливий характер праці, яким за

наслідками атестації робочих місць

надається додаткова оплачувана відпустка відповідно

до Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України на 2015-2020 роки.

 

 

 

Відповідно до Списку виробництв, робіт, цехів, професій, посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1290, окремі категорії працівників мають право на додаткові відпустки такої тривалості:

 

1. Персонал медичний середній установ освіти                       7  календарних дні

2. Кухар, який працює біля плити                                              4 календарних дні

               3. Оператор електронно-обчислювальних машин                   4 календарних дні

4. Прибиральник службових приміщень, зайнятий

    прибиранням загальних убиралень і санвузлів                    4 календарних дні

              5. Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом,

    наглядом та обслуговуванням внутрібудинкової

   каналізації, водопроводу                                                          4 календарних дні

                6. Водій автомобіля вантажністю

   від 1,5 тонни до 3 т                                                                   4 календарних дні

                  від 3 т і вище                                                                             7 календарних дні

7. Лікар, персонал медичний, середній та

   молодший установ (груп) освіти                                             7 календарних дні

8. Лікар установ освіти                                                                7 календарних дні

 

9. Няня (санітарка-няня) в дитячих яслах та

    ясельних групах ясел-садків                                                   7 календарних дні

10 . Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий

      видаленням шлаку та золи з топок та бункерів

      зональних камер та сушильних печей, з парових

      та водогрійних котлів, виробничих і

      комунальних котелень та піддувал газогене-

      раторів, а також з колосникових решіток,

      топок, котлів та піддувал паровозів при

      роботі на твердому мінеральному

      та торфовому паливі:

       ручним способом                                                                  7          календарних днів механічним                                                                                    4         календарних     дні

  

11. Машиніст (кочегар) котельної та

      опалювач на роботах у житлових та

     адміністративних будинках з центральним

     опаленням при роботі на вугіллі та інших видах

     твердого палива, а також на рідкому та

                газоподібному паливі                                                  4            календарних   дні

 

12.Віджимач білизни на центрифугах,

     готувач білизни для прасування, готувач

     пральних розчинів, комплектувальник

     білизни, зайнятий комплектуванням виробничих

                  партій                 брудної білизни                               4         календарних   дні

 

 

           

Тривалість кожної відпустки надається у календарних днях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

Затверджено зборами трудового

колективу                                                                            ПОГОДЖЕНО

Директор _____________                                             Голова профкому_________

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

 

  1. Загальні положення

 

1.           Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, розв’язує керівник в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

 

П. Порядок прийняття і звільнення працівників

 

1.                  Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, а за згодою працівника – за контрактом.

2.                  Педагогічні  працівники та інші працівники призначаються за наказами  керівника закладу. Керівник закладу призначається засновником  на конкурсній основі.. Працівники при прийомі на роботу ознайомлюються під розписку із наказами, умовами роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором. Прийом на роботу педпрацівника здійснюється по попереднім погодженням педпрацівників однойменної спеціальності та виборного органу первинної профспілкової організації.

3.                  Працівники мають право працювати за сумісництвом, а також суміщенням.

4.                  На осіб, які пропрацювали понад 5 днів діб, ведуться трудові книжки.

5.                  Директор організовує проведення інструктажів з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони для всіх  працівників..

6.                  Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами контракту, що оформляється наказом та доводиться працівнику під розписку. Трудова книжка видається та розрахунки проводяться в день звільнення.

 

Ш Основні права та обов’язки працівників

 

1. Педагогічні працівники мають право на :

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 

 

 

 

 

2. Працівники зобов’язані:

 

- працювати сумлінно, виконуючи навчальний режим, вимоги статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

- дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

- берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в дітей бережливе ставлення до майна.

 

3. Педагогічні працівники повинні:

 

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;

- додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

- захищати дітей від будь-яких форм насильства, запобігати шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність та загальну культуру;

4. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, де ці обов’язки конкретизуються.

 

 

1У. Основні обов’язки адміністрації школи:

 

 

1.                  Директор школи та його заступники зобов’язані:

 

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників відповідно до їх спеціальності та кваліфікації;

б) визначати працівникам робочі місця, забезпечувати необхідними засобами роботи;

в)доводити до відома педпрацівників в кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році, шляхом формування наказу та ознайомлення з ним під розписку;

г) видавати зарплату працівникам у встановлені строки. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується в день, що передує вихідному. Надавати відпустки відповідно до графіка відпусток;

д ) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

е) дотримуватись чинного законодавства, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

є) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

ж ) своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну та бухгалтерську інформацію та відомості для забезпечення гарантованих законом прав працівників.

з) забезпечувати належне  утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для збереження верхнього одягу працівників закладу освіти та учнів.

 

 

 

У. Робочий час та його використання

 

            1. Для працівників встановлюється п’ятиденний робочий тиждень  з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи, час початку, закінчення роботи, обідньої перерви, чергувань, графіки змінності, а також зміни в них затверджує директор за погодженням з профкомом з додержанням тривалості робочого тижня.

            Початок роботи школи о _8.00__ год., закінчення роботи – о_17.00__ год. Тривалість роботи адміністративного та технічного персоналу – 40 годин на тиждень, для педагогічних працівників тривалість роботи визначається розкладом уроків згідно тижневого навантаження, погодженим із профкомом, а також планом роботи школи за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, окремим групам працівників може встановлюватись час початку і закінчення роботи.

            При відсутності педагога або іншого працівника керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педпрацівником.

2.                  Надурочна робота у вихідні та святкові дні допускається у виняткових випадках для окремих працівників за письмовим наказом директора з дозволу профкому. Така робота може компенсуватись за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі.

3.                  Педагогічним працівникам, може надаватись вільний від уроків день для методичної роботи, участі в районних та інших методичних заходах.

4.                  Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, педагогічні працівники залучаються до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

5.                  Робота органів самоврядування школи регламентується її Статутом.

6.                  Графік надання відпусток погоджується з профкомом і складається на кожен календарний рік.

7.                  Працівникам забороняється:

а ) змінювати на свій розсуд розклад, тривалість занять, перерв, графіки роботи, відпусток;

б ) передоручати виконання трудових обов’язків.

8. Забороняється в робочий час відволікати педагогічних працівників та учнів для участі в різних заходах, господарських роботах, не пов’язаних з навчальним процесом.

 

 

 

 

У1. Заохочення за успіхи в роботі

 

1.                  За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосуватись заохочення: подяка, подяка із занесенням в трудову книжку, нагородження грамотою адміністрації та профкому, преміювання за рахунок економії коштів та за ст..57 Закону України «Про освіту».

2.                  За досягнення високих результатів  у навчанні і вихованні дітей працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння звань, нагородження грамотами Міністерства освіти і науки, обласного, районного відділу освіти тощо.

3.                  Працівники можуть нагороджуватись ювілейними грамотами: до 50-річчя,55-річчя, 60-річчя з дня народження, 25-річчя, 30-річчя, 40-річчя роботи в школі.

4.                  Заохочення оголошуються в наказі по школі, доводяться до відому колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

 

 

 

УП. Стягнення за порушення трудової дисципліни

 

 

1.                  За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів: а) догана; б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пп..3,4,7,8 ст.40, ст..41 Кодексу Законів про Працю України.

2.                  Члени профкому не можуть буди піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профкому, голова профкому – президії районної профспілкової організації.

3.                  До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення. У випадку відмови працівника складається відповідний акт.

4.                  У випадку звільнення працівника з ініціативи власника роботодавець подає письмовий запит до профкому про надання згоди профкому.

5.                  За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

6.                  Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі по школі чи відділу освіти залежно від категорії працівника і повідомляється працівникові під розписку, а в разі його відмови складається відповідний акт.

7.                  Якщо протягом року з дня накладання стягнення працівника не буде піддано новому стягненню, то він вважається таким, що не мав стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року, про що видається наказ.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовується.

8.                  Адміністрація школи має право замість накладання дисциплінарного стягнення передавати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або профкому.

Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в закладах освіти на видному місці.

             

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток №4

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           ПОГОДЖЕНО

 Директор _____________                                                                    Голова профкому_________

 

 

 

ПЕРЕЛІК

доплат, надбавок до тарифних ставок і посадових  окладів працівників підприємств,    установ і організацій,       що мають міжгалузевий характер

Доплати і надбавки

Розміри доплат і надбавок

Доплати

За суміщення професій (посад)

 

 

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

 

 

За виконання  обов»язків тимчасово відсутнього працівника

 

 

За складність і напруженість у роботі

За престижність педагогічної праці

За роботу у нічний час

 

 

Водіям автотранспортних засобів:

доплати за ненормований робочий день

 

За використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів

 

 

до 50 відсотків тарифної ставки , окладу суміщених посад  працівників

 

до 50 відсотків тарифної ставки окладу, які могли б виплачуватися за умови додержання нормативної кількості  працівників

 

до 50 відсотків тарифної ставки, окладу відсутнього працівника

 

 

до 50 відсотків тарифної ставки, окладу

 до 30%  відсотків тарифної ставки, окладу

40 відсотків годинної тарифної ставки , посадового окладу за кожну годину роботи в цей час

 

у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час

 

у розмірі 10 відсотків посадового (місячного окладу)

Надбавки

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

 

За високі досягнення у праці

 

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

 

 

 

водіям  2 класу – 10 відсотків

водіям 1 класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час.

 

до 50 відсотків посадового окладу

 

 

до 50 відсотків посадового окладу

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           ПОГОДЖЕНО

 Директор _____________                                                                    Голова профкому_________

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК РОБІТ

                                   з важкими  і шкідливими   умовами праці, при виконанні яких

здійснюється підвищена оплати  в розмірі  до 12 відсотків

 

 

 

1.             Робота, пов’язана з опаленням, шуруванням та очищенням груб від золи і шлаку (опалювач).

2.             Прання, сушіння і прасування білизни, спецодягу з застосуванням миючих засобів.

3.             Робота біля гарячих плит, котлів, електрожарових шаф, кондитерського та іншого технологічного обладнання для приготування їжі, смаження і випікання (кухар, кондитер).

4.             Вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані вручну (комірник, вантажник).

5.             Роботи , пов’язані з миттям посуду, тари, технологічного обладнання вручну із застосуванням і використанням хімічних речовин (підсобний працівник).

6.             Робота по догляду за дітьми при відсутності водопроводу, каналізації, по організації і режиму харчування при відсутності засобів малої механізації (помічники вихователів, санітарки-няні сільських дитячих дошкільних закладів).

7.             Всі види робіт, виконувані у навчально-виховних установах при переведенні їх на особливий санітарно-епідеміологічний режим роботи.

8.             Робота з хлоруванням води, з виготовленням дезинфікуючих розчинів, а також з їх використанням (прибиральниці службових приміщень).

9.             Робота з використанням хімічних реактивів, а також з їх збереженням (учителі хімії, лаборанти).

10.         Обслуговування котелень, які працюють на вугіллі чи мазуті, каналізаційних колодязів, мереж (кочегар, слюсар).

11.  Робота з комп’ютерами і дисплеями ЕОМ (оператори).

12.         Прибиранням туалетів ( на 10 відсотків ставки заробітної плати згідно 2 Примітки до пункту 15 згаданої інструкції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №6

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           ПОГОДЖЕНО

 Директор _____________                                                                    Голова профкому_________

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про встановлення надбавок до заробітної плати

за високі досягнення у праці учителям членам профспілки , які підготували

призерів обласних олімпіад

 

1.                  Надбавка до заробітної плати за високі досягнення у праці встановлюється з метою пропаганди передового педагогічного досвіду, стимулювання праці кращих педагогів,  відзначення їх досягнень у роботі з обдарованими дітьми.

2.                  Надбавка встановлюється на підставі положень  постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» ( із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 р. №790),  пп..3 та 52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. №102, п.4.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557, Угоди між відділом освіти райдержадміністрації та районною організацією  Профспілки працівників освіти.

3.                  Одноразова допомога встановлюється  учителям, які підготували призерів обласних та республіканських предметних олімпіад диференційовано відповідно до зайнятих учнями місць:

за підготовку призерів республіканських олімпіад – 1000грн;

1 місце в обласних олімпіадах –  600 грн.

П місце в обласних олімпіадах –  500 грн.

Ш місце в обласних олімпіадах – 400 грн..

4. В разі підготовки одним учителем кількох призерів встановлюється виплата – по вищому місцю.

5. Одноразова виплата встановлюється терміном на один календарний рік .

6. Одноразова виплата виплачується  при наявності коштів, які закладаються у план асигнувань з загального фонду бюджету за КЕК 1110 «Оплата праці працівників».

7. Виплата розпочинається в наступному місяці після отримання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації про підсумки проведення обласних олімпіад.

           8.  Районна організація профспілки нагороджує учителів,  які підготували призерів обласних та всеукраїнських олімпіад, призерів  Малої  Академії Наук безкоштовною путівкою на відпочинок  до моря в Коблево з врученням сертифіката .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           ПОГОДЖЕНО

 Директор _____________                                                                    Голова профкому_________

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання щорічної грошової винагороди

педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове

виконання службових обов’язків

 

1.                  Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків надається відповідно до абз.9 ст.57 Закону України «Про освіту», Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форм власності за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. №898, угоди між відділом освіти райдержадміністрації і районним комітетом Профспілки та цього Положення.

2.                  Винагорода надається кожного року усім педагогічним працівникам закладу, за виключенням:

-                     працівників, які працюють в даному закладі за сумісництвом;

-                     працівників, які  мають не зняте дисциплінарне стягнення.

3.                  Винагорода надається педагогічним працівникам як правило до професійного свята – Дня працівника освіти, а в разі звільнення педагогічного працівника серед навчального року винагорода виплачується при повному розрахунку з працівником із врахуванням часу фактичної роботи.

4.                  Розмір нагороди кожному працівнику визначається на спільному засіданні керівництва закладу та профкому.

5.                  При визначенні розміру винагороди враховується:

-                     сумлінна праця, зразкове виконання службових обов’язків, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

-                     досягнення успіхів у навчанні та вихованні дітей, участь у районних, обласних олімпіадах, змаганнях, конкурсах, оглядах тощо;

-                     збереження та використання учбово-матеріальної бази та технічних засобів навчання, оформлення кабінетів та майстерень, виготовлення наочності;

-                     проведення відкритих уроків, позакласних заходів, робота з батьками;

-                     додержання вимог з охорони праці та техніки безпеки, санітарно-гігієнічного режиму;

6.                  При визначенні розміру винагороди враховується час фактичної роботи працівника протягом відповідного навчального року.

7.                  Винагорода надається на підставі наказу керівника, погодженого з профкомом.

8.                  Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень на день видання наказу про виплату винагороди.

9.                  Працівники, які у зв’язку із застосуванням до них дисциплінарних стягнень не одержали винагороди, у разі визначення таких дисциплінарних стягнень неправомірними винагорода виплачується у розмірі, не меншому за середній розмір винагороди по даному закладу освіти.

 

 

Додаток №8

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           ПОГОДЖЕНО

 Директор _____________                                                                    Голова профкому_________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання педагогічних працівників членів профспілки

 

1.                  Преміювання педагогічних працівників з метою стимулювання творчої праці, за досягнення вагомих результатів у підвищенні ефективності та якості навчально-виховної роботи запроваджене, спираючись на постанову Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. за рахунок коштів, закладених у бюджет, а також за рахунок фонду економії коштів.

2.                  Преміювання проводиться: за підсумками роботи в календарному році – в листопаді - грудні, за наслідками конкурсів, оглядів, олімпіад – не пізніше як через  місяць після підведення підсумків, у зв’язку з ювілейними, святковими датами – до цих дат.

3.                  Розмір премії кожного працівника визначається із врахуванням якості його роботи, внеску у виконання планів і завдань, фактично відпрацьованого протягом року часу та погоджується з профспілковим комітетом.

4.                  Педагогічні працівники преміюються за:

-                     призові місця, а також за активну участь в районних конкурсах на районну Педагогічну премію, Учитель року, вихователь року, на кращий навчальний кабінет та інших;

-                     досягнення високих результатів учнів на районних олімпіадах, змаганнях, конкурсах;

-                     досконале володіння різноманітними ефективними методами і прийомами організації навчально-виховної роботи;

-                     високий рівень організації позакласної та позашкільної роботи, вплив на виховання в дітей громадянської свідомості та активності;

-                     створення власного педагогічного стилю в роботі;

-                     активне впровадження інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду;

-                     якісну організацію роботи методичних об’єднань, творчих груп, роботи з молодими педагогами тощо;

-                     високу якість фахової підготовки та роботи над підвищенням кваліфікації;

-                     вагомі внески в удосконалення обладнання навчального кабінету;

-                     активну громадську роботу, високий рівень загальної культури.

5.                  При преміюванні можуть бути враховані  й інші показники, що випливають з конкретних умов, видів діяльності і сприяють вирішенню завдань виховання підростаючого покоління, відображають чесну і добросовісну працю, достойну поведінку та високий моральний обов’язок.

6.                  Не можуть преміюватись працівники, які отримали дисциплінарні стягнення в поточному році, пройшли атестацію з пониженням категорій.

7.                  З метою морального і матеріального стимулювання праці випускників педагогічних навчальних закладів вони відзначаються заохочувальними преміями або цінними подарунками під час урочистої посвяти у вчителі.

 

 

 

 

 

 

Додаток №9

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           ПОГОДЖЕНО

 Директор _____________                                                                    Голова профкому_________

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників членів профспілки

з числа обслуговуючого персоналу

 

 

 

1.                  Преміювання працівників з числа обслуговуючого персоналу запроваджене з метою стимулювання добросовісної праці, за досягнення у створенні належних умов для ефективної діяльності навчального закладу.

2.                  Преміювання може проводитись за рахунок коштів, закладених у кошторис відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. №1298, а також за рахунок економії фонду зарплати.

3.                  Преміювання здійснюється за наслідками роботи за рік у зв’язку з професійними, святковими та ювілейними датами.

4.                  Розмір премії визначається із врахуванням якості роботи працівника, особистого внеску у виконання планів і завдань та погоджується з профкомом.

5.                  Працівники преміюються за:

-                     добросовісне та ініціативне ставлення  до виконання посадових обов’язків,

-               дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

-               утримання в належному експлуатаційному порядку приміщень, господарського   обладнання, інвентаря і території;

-               активну участь у створенні необхідних умов праці працівників та дітей;

-               ефективну роботу з матеріально-технічного забезпечення процесу навчання і  виховання;

-               внесок у покращення стану дотримання правил і норм безпеки життєдіяльності;

-               забезпечення дотримання санітарно-гігієнічного режиму роботи закладу;

-               знання та виконання вимог кваліфікаційних характеристик.

При преміюванні можуть бути враховані й інші показники, в т.ч. за конкретними посадами, умовами, видами робіт тощо. Порядок преміювання в таких випадках визначається окремими положеннями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №10

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           ПОГОДЖЕНО

 Директор _____________                                                                    Голова профкому_________

 

 

 

 

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого

середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання

випадкам виробничого травматизму, професійним

захворюванням і аваріям*

 

№№

зп

Назва заходів (робіт)

Вартість робіт, тис. грн.

 

Ефективність заходів

 

Строк виконання

Відповідаль-ні   за виконання

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примітка :

           Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого  середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання  випадкам виробничого травматизму, професійним  захворюванням і аваріям  складаються і затверджуються ЩОРІЧНО за цією формою

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток №11

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           ПОГОДЖЕНО

 Директор _____________                                                                    Голова профкому_________

 

 

 

ПЕРЕЛІК

питань соціально-економічного і правового

характеру, що погоджуються керівником навчального закладу

та комітетом Профспілки

 

№№

пп

Питання і документи

Підстава

Прим.

1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Ст..142 КЗпП України

 

2.

Попередній  та остаточний розподіл навчального навантаження

П.п.24,25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку

 п.63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

 

3.

Розклад уроків

П.25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку

 

4 .

Графіки  робочого дня і змінності техперсоналу

п.26 Типових правил ВТР

 

5.

Залучення працівнику у виняткових випадках до роботи у святкові, вихідні дні та до надурочних робіт

Ст..71 КзпП України

 

6.

Графіки відпусток

ст. 79 КзпП України

 

7.

Прийом на роботу неповнолітніх

ст. 188 КзпП України

 

8.

Склад атестаційної комісії

п.6.1. Типового Положення про атестацію педпрацівників України

 

9.

Звільнення працівників за ініціативою адміністрації з підстав, передбачених п.1 (крім ліквідації організації) пп..2-5-7 ст.40, пп..2,3 ст. 41 КЗпП України, тобто при:

п.1 ст.40 – скороченні; штатів, реорганізації;

п.2 ст.40 – невідповідності посаді внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я;

п.3 ст.40 – систематичного невиконання без поважних причин посадових обов’язків

п.4 ст.40 – прогули без поважних причин;

п.5 ст.40 – нез’явленні на роботу більше 4-х місяців внаслідок хвороби (крім особливого списку)

п.7 ст.40 – появі на роботу в нетверезому стані;

п.2 ст.41 – винних діях при обслуговуванні матеріальних цінностей, якщо вони дають підстави для втрати довір»я

п.3 ст.41 – аморальному вчинку, несумісному з виховними функціями

Ст..43 КЗпП України

 

10.

Накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому (на голову профкому погодження районного профспілкового органу)

ст. 252 КзпП України

 

11.

Заходи з охорони праці та техніки безпеки

ст. 161 КзпП України

 

12.

Правила з техніки безпеки у навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях і т.д.

Типові правила з техніки безпеки

 

13.

Тарифікаційні списки

п.4 додатки 1,2,3 Інструкції про порядок обчислення зплати працівників освіти

 

14.

Перелік працівників із числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного персоналу, які мають право на підвищення посадових окладів

п.31 тієї ж Інструкції ( на 15-25%)

 

15.

Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт

п.52. там же

 

16.

Положення про преміювання, розміри матеріальної допомоги та премій працівникам та керівникам установ

 п.53, там же

 

17.

Перелік робіт, на які встановлюються доплати за важкі і несприятливі умови праці, атестація робочих місць¸ розміри доплат за видами робіт

Додаток №9 до цієї ж Інструкції

 

18.

Надання відпусток, передбачені діючим законодавством

ст. 11 Закону України «про відпустки»

 

19.

Інші питання, передбачені діючим законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №12

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           ПОГОДЖЕНО

 Директор _____________                                                                    Голова профкому_________

 

    

 

СКЛАД

робочої комісії з контролю за виконанням

колективного договору

 

№№

зп

П.І.Б.

Посада (професія)

Від Власника

1.

Семененко Любов Григорівна

Заст.. директора  з навчально-виховної роботи

2.

Петренко Галина Анатоліївна

Учитель

3.

Ємець Людмила Петрівна

 Обслуговуючий персонал

Від Профспілки

1.

Зозуля Галина Миколаївна

Член профкому

2.

Чега Олександр Миколайович

Голова ревізкомісії

3.

 

Громадський інспектор з охорони праці