Статут Рубанської філії

Головна » Статут Рубанської філії   
 Оновлений Статут навчального закладу знаходиться на сайті опорного закладу Ковалівський ліцей за покликанням:
 
https://kovalivka.school.org.ua
 
 
 
 
 
Статут Рубанської філії (оновлений)
 
 
 
 


«ПОГОДЖЕНО»                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Відділом освіти  районної                    Розпорядженням заступника голови

державної адміністрації                        районної ради № _4___

________________2008 року                від «26__лютого__2008 року

Начальник відділу освіти                      Заступник голови районної ради

Райдержадміністрації                             _________________ В.Гетьман

___________О.Водопянов

  

С Т А Т У Т

«Рубанська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Немирівської районної ради

Вінницької області»

 

 

(нова редакція статуту, зареєстрованого

виконкомом Рубанської сільської ради

рішення № 6 від 19.06.2001 року)

 

 

 

 

2008

  

І. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Рубанська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Немирівської районної ради Вінницької області» (надалі Заклад) є об’єктом спільної власності територіальних громад  Немирівського району, управління яким здійснює районна рада (надалі – Орган управління майном).

1.2.  Найменування : «Рубанська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Немирівської районної ради Вінницької області»

- скорочене найменування «Рубанська ЗОШ І – ІІІ ст.»

1.3. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

22831 Вінницька область

Немирівський район

село Рубань

вулиця Центральна, 42

телефон 3 – 57 – 45

1.4. Орган управління майном :

22800, Вінницька область, м.Немирів,вулиця Горького, будинок 84.

Телефон : 2 – 04 – 42

1.5 Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний код.

ІІ. Мета та предмет діяльності

2.1. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалі­зації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2.2.Головними завданнями навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народ­них традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цін­ностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної са­мосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;     .
          виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, науко­вого світогляду;

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування полі­тичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я ін­ших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та пси­хічного здоров'я учнів (вихованців);

створення умов для оволодіння системою наукових  знань про природу, людину і суспільство.

2.3.Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституці­єю України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

2.4.         Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

2.5.         Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освіт­ньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

2.6. У навчальному закладі визначена українська мова навчання .

2.7.Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експеримен­тальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохо­чення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні над­ходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

(можуть бути визначені інші права, що не суперечать законодавству України)

2.8. У навчальному закладі створюються та функціонують методоб’єднання:

         - вчителів початкових класів;

         - вчителів гуманітарного циклу;

                   - вчителів природничо-математичного циклу;

         - класних керівників.

2.9. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються Немирівською центральною районною лікарнею.

2.10. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

IIІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповід­но до перспективного, річного плану.

    В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується директором школи.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний про­цес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні пра­цівники даного навчального закладу самостійно добирають програ­ми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, ди­дактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття осві­ти на рівні державних стандартів.  

3.4.Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.5.       Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здій­снюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для не­повнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності осо­бової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки Укра­їни зразка.

3.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і за­кінчуються у 1 – 4 класах – 25 травня, у 5  — 9-х  – 31 травня але не пізніше 1 липня .

Навчальний рік поділяється на 2 семестри.

3.7.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.8.         За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної (міської) державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.9.Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих — девятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допуска­ється за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними  установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.10.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою на­вчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчально­му закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та ін­ші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

3.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предме­ту визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.12.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому —словесна характеристика знань учнів у навчанні (рішення педагогічної ради навчального закладу)

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчаль­ний рік та державну підсумкову атестацію.

3.13.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінюван­ня доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.14.Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчаль­них закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 05. 02. 2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08. 02. 2001 р. за № 120/5311.

3.15.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закін­чили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту за­гальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14. 12. 2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19. 12. 2000 р. за №925/5146. 

3.16.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи — табель успішності;

по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту. .

3.17.За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюють­ся такі форми морального і матеріального заохочення – грамоти, премії (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

IV. Учасники навчально-виховного процесу 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

учні (вихованці);

керівники;

педагогічні працівники;

психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.     

4.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

4.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкіль­них та позакласних занять;                                     

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та ліку­вально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різ­них видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування на­вчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо ор­ганізації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізично­го насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

4.4.Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, під­вищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни;

(інші обов'язки, що не суперечать законодавству України)

4.5.       Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну пе­дагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє ви­конувати професійні обов'язки.   

4.6.       Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

4.7.         Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчально­го закладу;   

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку ви­значеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення від­повідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професій­них обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.8.         Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисцип­лін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових держа­вних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;  

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, стар­ших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну май­стерність, загальну і політичну культуру;

виконувати статут навча­льного закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального за­кладу, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

4.9.       У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педа­гогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм вла­сності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років від­повідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівни­ків України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.10.     Педагогічні працівники, які систематично порушують ста­тут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не ви­конують посадових обов'язків, умови колективного договору (конт­ракту) або за результатами атестації не відповідають займаній поса­ді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.11.     Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

4.12.    Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної се­редньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, ство­рювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, дер­жавної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.13.    Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядуван­ня в навчальному закладі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.14.    Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. Управління навчальним закладом 

5.1.         Управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти Немирівської районної державної адміністрації.  Оперативне управління майном здійснюється Немирівської районною радою.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директо­ра здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного за­конодавства.

5.2.         Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;

учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;

батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної із трьох категорій. Рішен­ня приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навча­льного закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють те­рмін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансо­во-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-вихов­ного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

5.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управ­ління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

5.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємо­дії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвит­ку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; . формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихован­ців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

5.3.3.          До ради обираються пропорційно представники від педаго­гічного колективу, учнів (вихованців) III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисель­ність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноос­вітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи ди­ректора навчального закладу, власника (засновника), а також члена­ми ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Ста­туту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчально­го закладу.

5.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організаці­єю навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.3.6. Рада навчального закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності на­вчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи на­вчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Стату­ту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрун­товуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого са­моврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представ­лення до нагородження випускників навчального закладу нагородження учнів похвальними ли­стами "За високі досягнення у навчанні" та "похвальними грамота­ми "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

 разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, вра­ховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорен­ня питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (ви­хованцями);

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального за­охочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівниц­тві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги уч­ням (вихованцям);

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в об­стеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в неспри­ятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодич­них видань;

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої осві­ти учнями (вихованцями);

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих на­прямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.4.  При навчальному закладі за рішенням загальних зборів(конференції)  може  створюватися  і  діяти  піклувальна  рада .

5.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступно­сті загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприєм­ствами, установами, навчальними закладами, окремими громадяна­ми, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (ви­хованців) у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоров­чої бази навчального закладу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихова­нців), педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фо­нду загальнообов'язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.

5.5.2. Піклувальна рада формується у складі  5 осіб з представ­ників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, органі­зацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (кон­ференції) навчального закладу шляхом голосування простою біль­шістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчаль­но-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 У випадках коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

5.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись, також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому при­сутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відо­ма колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, гро­мадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та ор­ганізаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повнова­ження членам піклувальної ради.

5.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загально­освітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) про­позиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів (ви­хованців);

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосу­ються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

5.6.  Директор навчального закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раці­ональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчанню та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабіне­тами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і конт­ролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчаль­ного закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

5.7.   Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою, погоджується профспілковим комітетом.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічно­го працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального ро­ку допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою зго­дою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8.   У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

5.9.   Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі доку­ментів-про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.

5.10.  Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.

5.11.            У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

VІ. Матеріально-технічна база (майно закладу) 

6.1.         Матеріально-технічна база навчального закладу включає бу­дівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

6.2.         Майно, що закріплене за Закладом, є спільною власністю територіальних громад Немирівського району, управління яким здійснює орган управління майном.

6.3.         Основні засоби належать Закладу на правах користування, інше майно – на правах повного господарського віддання.

6.4.         Здійснююче право повного господарського віддання, Заклад володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи до нього дії, що не суперечать чинному законодавству та даному Статуту.

6.5.         За погодженням з органом управління майном Заклад може продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, здавати в оренду та позичкове використання належній йому на праві господарського віддання будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, а також списувати з балансу ті, що вийшли з користування.

6.6.         Основні засоби, придбані Закладом за рахунок прибутку є спільною власністю територіальних громад району та знаходяться в користуванні Закладу.

VІI. Фінансово-господарська діяльність. 

7.1.   Фінансово-господарська  діяльність  навчального  закладу здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому но­рмативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечен­ня вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних послуг;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

7.3. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необ­хідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися по­слугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими ак­тами Міністерства освіти і науки України та інших центральних ор­ганів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійсню­вати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

7.5.          Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального за­кладу встановлюється відповідно до законодавства.

7.6.         Контроль за фінансово – господарською діяльністю Закладу здійснюється органом управління майном та іншими органами відповідно до законодавства.

7.7.         Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної перевірки фінансової та господарської діяльності Закладу.

VIIІ. Міжнародне співробітництво 

8.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-тех­нічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законо­давства укладати угоди про співробітництво з навчальними закла­дами, науковими установами, підприємствами, організаціями, гро­мадськими об'єднаннями інших країн. 

ІХ. Контроль за діяльністю навчального закладу 

9.1.         Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійс­нюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2.         Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та орган управління освітою, що здійснює контроль.

9.3.         Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4.         У період між атестацією проводяться перевірки (інспекту­вання) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1—2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навча­льно-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власни­ком) відповідно до законодавства. 

X. Реорганізація або ліквідація навчального закладу 

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Закладу проводиться з дотриманням вимог законодавства України за рішенням Органу управління майном та рішенням суду та за згодою територіальної громади.

10.2. При реорганізації та ліквідації Закладу звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.3. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном.

10.4. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

ХІ. Внесення змін та доповнень до Статуту

11.1. Внесення змін та доповнень до Статуту проводиться за рішенням Органу управління майном відповідно до чинного законодавства.

                                                             Пункт 1.4. розділу І «Загальні положення»

                                                             слід читати «Орган управління майном

                                                             Немирівська районна рада розташована

                                                             за адресою (далі за текстом).

 

                                                              Керуючий справами виконавчого апарату

                                                                   районної ради                              В.Тригуб